کنفرانس گفتگوهای خاورمیانه فرصتی بود تا بار دیگر مسکو بر مشروعیت دولت دمشق و حق مردم سوریه به تعیین سرنوشت خود تاکید کند.

شورای فدراسیون روسیه اعلام کرده است که قرار است یک هیئت روسی به ویتنام سفر کند.

سخنگوی شورای فدراسیون روسیه در واکنش به اظهارات ترامپ در مورد کریمه گفت: این منطقه بخشی از روسیه است و تفاسیر دیگران در مورد آن قابل اعتنا نیست.

نمایندگان شورای روسیه به مصر می روند

نمایندگان شورای روسیه به ریاست سخنگوی این شورا، به مصر سفرخواهند کرد.

رییس جمهور، روسیه را از دوستان و همسایگان مهم ایران در منطقه دانست و با بیان اینکه دو کشور دارای منافع مشترکی در منطقه و ‏جهان هستند، گفت: اراده ایران توسعه روابط با روسیه در همه حوزه هاست.