اهواز - رئیس جمهوره در ادامه برنامه های سفر به استان خوزستان از پست ٢٣٠ کیلو ولت مهدیس اهواز که در حال مقره شویی است، بازدید کرد.

اهواز ـ وقایع هشت بهمن در اهواز و قطعی برق توسط مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز تشریح شد.

اهواز - کابوس قطعی برق برای مردم اهواز پایانی ندارد و لحظاتی پیش به دنبال بارش باران در اهواز، برق برخی مناطق قطع شده است.