عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: درآمدهای نفتی آسیب های مخربی در فرهنگ ما ایجاد کرده است. چون حقوق کارمندان از مالیات نیست و از پول نفت است.

توجهی که به فرهنگ می شود کافی نیست

مسئول کمیسیون فرهنگی و پیوست نگاری فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مقابل چند پدیده بسیار مهم مانند فرایند جهانی شدن، که با آن روبرو هستیم، میزان فعالیت ها در عرصه فرهنگ مناسب نیست.