وزیر امور خارجه روسیه نخستین دیدار با همتای آمریکایی خود را «سازنده» خواند و تأکید کرد که مسکو آماده همکاری با واشنگتن در تمامی حوزه هاست.

رئیس جمهور روسیه در سخنانی اِعمال فشارهای اقتصادی را در کشمکش های رقابتی و عمدتاً با اهداف سیاسی توصیف کرد.

ایران که در سال های اخیر بازار روسیه را به رقبا واگذار کرده است، برای کسب سهمی مناسب از این بازار پرسود، نیازمند اقداماتی در بخش تعرفه ها، لجستیک و زنجیره های عرضه کالا است.